แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

/
2

การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


          

การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2565