แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวัน chritmas และวันขึ้นปีใหม่ 2566

/
2

การดำเนินการทดสอบการอ่านออก-เขียนได้

/
3

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวัน chritmas และวันขึ้นปีใหม่ 2566


          

การดำเนินการทดสอบการอ่านออก-เขียนได้


          

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา