แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 

หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม