แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหารือข้อราชการ  และร่วมกันพิจารณาการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

/
2

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี   การศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่างชาติ ภายใต้กิจกรรมการตอบคำถาม ชิงของรางวัล การแสดงของนักเรียน และมอบของขวัญ เพื่อส่งความสุขให้นักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

/
3

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน          และการเขียน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของผู้เรียน  นำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่าน การเขียนของผู้เรียนต่อไป

/
4

ในวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์"   ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬา ตามความถนัดของตนเองแสดงออกด้านกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อีกทั้งยังให้นักเรียนได้รักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และแข็งแรง ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับถ้วยรางวัลทั้งหมด จำนวน 7 ถ้วยและเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมด 5 เหรียญ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหารือข้อราชการ  และร่วมกันพิจารณาการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


          

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี   การศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่างชาติ ภายใต้กิจกรรมการตอบคำถาม ชิงของรางวัล การแสดงของนักเรียน และมอบของขวัญ เพื่อส่งความสุขให้นักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์


          

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน          และการเขียน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของผู้เรียน  นำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่าน การเขียนของผู้เรียนต่อไป


          

ในวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2565 นำโดย นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์"   ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬา ตามความถนัดของตนเองแสดงออกด้านกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อีกทั้งยังให้นักเรียนได้รักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และแข็งแรง ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับถ้วยรางวัลทั้งหมด จำนวน 7 ถ้วยและเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมด 5 เหรียญ