แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนราธเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  และร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆโรงเรียน

/
2

ด้วยวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

/
3

ด้วยวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565  ในหัวข้อ " Soils,where food begins:อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" โดยการดำเนินกิจกรรมได้นำศาสตร์พระราชทานด้านการพัฒนาที่ดินบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสาน  รักษา ต่อยอดแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติสืบไป

/
4

ด้วยวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน ภายในมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การแสดงของนักเรียน กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส คัดลายมือ  การประกวดการแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการจับของขวัญภายในโรงเรียน สร้างความสุขสนุกสนานกับนักเรียนด้วย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนราธเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  และร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆโรงเรียน


          

ด้วยวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


          

ด้วยวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565  ในหัวข้อ " Soils,where food begins:อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" โดยการดำเนินกิจกรรมได้นำศาสตร์พระราชทานด้านการพัฒนาที่ดินบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสาน  รักษา ต่อยอดแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติสืบไป


          

ด้วยวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน ภายในมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การแสดงของนักเรียน กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส คัดลายมือ  การประกวดการแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการจับของขวัญภายในโรงเรียน สร้างความสุขสนุกสนานกับนักเรียนด้วย