แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 ได้ตรวจเยียมสร้างขวัญ และให้กำลังใจคณะครู บุคลากรและลูกนักเรียน

/
2

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี วันที่ 16 ธันวาคม 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 ได้ตรวจเยียมสร้างขวัญ และให้กำลังใจคณะครู บุคลากรและลูกนักเรียน


          

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี วันที่ 16 ธันวาคม 2565