แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
2

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕ เนื่องในวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

/
3

การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
4

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕ เนื่องในวันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


          

การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖