แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านซับยาง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ศุกร์ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซับยางจัดกิจกรรมเดินทางไกลเเละเข้าฐานผจญภัยลูกเสือสำรอง  เเละลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ศุกร์ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซับยางจัดกิจกรรมเดินทางไกลเเละเข้าฐานผจญภัยลูกเสือสำรอง  เเละลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566