แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ผลการเเข่งขัน เหรียญทอง จำนวน ๕ รายการ เหรียญเงินจำนวน ๔ รายการ เหรียญทองแดง จำนวน ๒ รายการ และเข้าร่วม จำนวน ๒ รายการ

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีความสุข เด็กๆร่วมส่งความสุขให้ผู้อื่นด้วยกิจกรรม "ของขวัญแทนใจ"

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง รับการตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นายไกรสร ชาติชนะ รองฯผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการรปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ผลการเเข่งขัน เหรียญทอง จำนวน ๕ รายการ เหรียญเงินจำนวน ๔ รายการ เหรียญทองแดง จำนวน ๒ รายการ และเข้าร่วม จำนวน ๒ รายการ


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีความสุข เด็กๆร่วมส่งความสุขให้ผู้อื่นด้วยกิจกรรม "ของขวัญแทนใจ"


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง รับการตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นายไกรสร ชาติชนะ รองฯผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการรปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕