แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนปากจาบวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

   วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์ และนางศุวจี แสนโสม ครู โรงเรียนปากจาบวิทยา เป็นตัวแทนโรงเรียนปากจาบวิทยาเข้ารับป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร             ณ  วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

/
2

      วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
3

     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนปากจาบวิทยา

/
4

   วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมการเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการ การตอบคำถามและมีการจับฉลากของวัญเพื่อให้นักเรียนได้รับของขวัญจากคณะครูทุกท่าน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

   วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์ และนางศุวจี แสนโสม ครู โรงเรียนปากจาบวิทยา เป็นตัวแทนโรงเรียนปากจาบวิทยาเข้ารับป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร             ณ  วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


          

      วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนปากจาบวิทยา


          

   วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมการเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการ การตอบคำถามและมีการจับฉลากของวัญเพื่อให้นักเรียนได้รับของขวัญจากคณะครูทุกท่าน