แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวดอกไม้ ชิตโคตร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีนายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และนางสถาพร วัชรชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา และคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบ มอบนโยบายหลัก 4 ด้านของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของนักเรียน การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นในทุกระดับชั้น

/
2

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรม “Merry Christmas and Happy New Year 2023” เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ

/
3

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านโคกหินตั้ง ชาวบ้านโคกหินตั้ง และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันดินโลก และเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกหินตั้ง โดยมีท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์มาเป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกปอเทือง บริเวณพื้นที่หลังโรงเรียนเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอนาคต

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวดอกไม้ ชิตโคตร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีนายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และนางสถาพร วัชรชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา และคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบ มอบนโยบายหลัก 4 ด้านของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของนักเรียน การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นในทุกระดับชั้น


          

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรม “Merry Christmas and Happy New Year 2023” เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ


          

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านโคกหินตั้ง ชาวบ้านโคกหินตั้ง และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันดินโลก และเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกหินตั้ง โดยมีท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์มาเป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกปอเทือง บริเวณพื้นที่หลังโรงเรียนเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอนาคต