แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพฤหัสบดี  ที่ 1  ธันวาคม  2565  วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้มาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  โดยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้  วิชาคหกรรม  ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า  และช่างคอมพิวเตอร์  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี  

/
2

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม  2565 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้จัดกิจกรรม "ฮักแพง  พาแลง  ตำบลโคกเริงรมย์"

/
3

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2565  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ เพื่อมอบความสุขให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพฤหัสบดี  ที่ 1  ธันวาคม  2565  วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้มาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  โดยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้  วิชาคหกรรม  ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า  และช่างคอมพิวเตอร์  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี  


          

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม  2565 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้จัดกิจกรรม "ฮักแพง  พาแลง  ตำบลโคกเริงรมย์"


          

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2565  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ เพื่อมอบความสุขให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน