แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ,กิจกรรมร่วมการแสดงงานมหกรรมอาหารปลอดภัย และจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๖

/
2

งานบริหารวิชาการได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ,กิจกรรมร่วมการแสดงงานมหกรรมอาหารปลอดภัย และจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๖


          

งานบริหารวิชาการได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน