แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

/
2

กิจกรรมการคัดกรองความสามมารถในการอ่านเขียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565

/
3

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมการคัดกรองความสามมารถในการอ่านเขียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2566