แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

/
2

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
4

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565


          

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565


          

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566