แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2565

        เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ พร้อมด้วยคณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใช้กระบวนการทางลูกเสือมาพัฒนาทักษะกรับวนการคิด ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความรักความสามัคคีในการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือ PS CAMP อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

/
2

   ผู้ใหญ่ใจดี มอบขนมและเครื่องดื่ม

     ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นางวรรณญา นาคเจริญและครอบครัว มอบขนมและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

   โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขออำนวยพร ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงตลอดไป

/
3

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

        วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ  นำโดย
นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2565

        เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ พร้อมด้วยคณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนใช้กระบวนการทางลูกเสือมาพัฒนาทักษะกรับวนการคิด ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความรักความสามัคคีในการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือ PS CAMP อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


          

   ผู้ใหญ่ใจดี มอบขนมและเครื่องดื่ม

     ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นางวรรณญา นาคเจริญและครอบครัว มอบขนมและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

   โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขออำนวยพร ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงตลอดไป


          

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

        วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ  นำโดย
นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566