แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 "5 ธันวาคม 2565"  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

/
2

วันที่ 6 ธันวาคม 2565  รณรงค์ ป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 "5 ธันวาคม 2565"  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


          

วันที่ 6 ธันวาคม 2565  รณรงค์ ป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา