แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงาน IRC เดือนธันวาคม 2565  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงาน IRC เดือนธันวาคม 2565  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)