แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษ และการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา สืบเนื่องจากในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 22 (World Cup 2022) ณ ประเทศกาตาร์ โดยมีทีมฟุตบอลจากประเทศชั้นแนวหน้าของโลก เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลได้

/
2

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ร่วมต้อนรับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี) ณ วัดทองคำพิง บ้านทองคำพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/
3

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา นำเงินมาพัฒนาสถานศึกษา จ้างครูพี่เลี้ยง ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เอื้อต่างการเรียนรู้และมีความปลอดภัย และจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษ และการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา สืบเนื่องจากในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 22 (World Cup 2022) ณ ประเทศกาตาร์ โดยมีทีมฟุตบอลจากประเทศชั้นแนวหน้าของโลก เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลได้


          

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ร่วมต้อนรับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี) ณ วัดทองคำพิง บ้านทองคำพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


          

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา นำเงินมาพัฒนาสถานศึกษา จ้างครูพี่เลี้ยง ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เอื้อต่างการเรียนรู้และมีความปลอดภัย และจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน