แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

  เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 นำโดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองดง เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ณ ค่ายลูกเสือ พี.เอส.แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ในเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ร่วมด้วย

/
2

  เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มีกำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามที่หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้วยเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนบ้านหนองดงจึงดำเนินการเรียบร้อย

/
3

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
4

    วันที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนาจัดทำแผนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

/
5

      วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566     

/
หลักฐานอ้างอิง
          

  เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 นำโดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองดง เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ณ ค่ายลูกเสือ พี.เอส.แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ในเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ร่วมด้วย


          

  เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มีกำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามที่หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้วยเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนบ้านหนองดงจึงดำเนินการเรียบร้อย


          

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


          

    วันที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนาจัดทำแผนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้


          

      วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566