แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

/
2

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  นางประภัสสร กลับกลาง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่ายจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

/
3

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565  การเงินและงบประมาณโรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็น ค่ารถครู ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 8 กิจกรรม ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล, โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่, โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์), โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500), โรงเรียนบ้านโนนคร้อ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

/
4

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่ายจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


          

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  นางประภัสสร กลับกลาง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่ายจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


          

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565  การเงินและงบประมาณโรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็น ค่ารถครู ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 8 กิจกรรม ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล, โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่, โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์), โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500), โรงเรียนบ้านโนนคร้อ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด


          

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่ายจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ