แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

           วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชรได้เข้าร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนประจำปี 2565 โดยมีนายทศพล สมขุนทด เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสะอาด

/
2

              ในวันพฤหัสบดี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน มีการ        จับสลากแลกของขวัญ และลุ้นรับของขวัญจากผู้บริหารและคณะครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีและขอให้มีความสุขเนื่องในวันเริ่มต้นใหม่ของปี 2566  “สวัสดีปีใหม่”

/
3

           วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประธานเครือข่ายหนองบัวระเหว มอบหมาย นายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย เพื่อวางแผนการดำเนินงานแต่ละกลุ่มสาระ  และทำความเข้าใจเกณฑ์การแข่งขัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

/
4

    วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว

/
5

      วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โรงเรียนโป่งขุนเพชรส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  14  รายการ  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขต

จำนวน 7 รายการ ดังนี้

1. คัดลายมือ (ป.1-3)        5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย ป.1-6)

2. สวดบาลีแปลไทย        6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ประติมากรรม (ป.4-6)        7. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ

4. ต่อสมการเลขคณิต A-MATH (ป.4-6)

/
6

           โรงเรียนโป่งขุนเพชร นำโดยนายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร ได้รับรางวัล

เหรียญทอง  7 เหรียญ เหรียญเงิน 9 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ รวม 17 เหรียญ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

           วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชรได้เข้าร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนประจำปี 2565 โดยมีนายทศพล สมขุนทด เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสะอาด


          

              ในวันพฤหัสบดี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน มีการ        จับสลากแลกของขวัญ และลุ้นรับของขวัญจากผู้บริหารและคณะครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีและขอให้มีความสุขเนื่องในวันเริ่มต้นใหม่ของปี 2566  “สวัสดีปีใหม่”


          

           วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประธานเครือข่ายหนองบัวระเหว มอบหมาย นายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย เพื่อวางแผนการดำเนินงานแต่ละกลุ่มสาระ  และทำความเข้าใจเกณฑ์การแข่งขัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก


          

    วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว


          

      วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โรงเรียนโป่งขุนเพชรส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  14  รายการ  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขต

จำนวน 7 รายการ ดังนี้

1. คัดลายมือ (ป.1-3)        5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย ป.1-6)

2. สวดบาลีแปลไทย        6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

3. ประติมากรรม (ป.4-6)        7. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ

4. ต่อสมการเลขคณิต A-MATH (ป.4-6)


          

           โรงเรียนโป่งขุนเพชร นำโดยนายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโป่งขุนเพชร ได้รับรางวัล

เหรียญทอง  7 เหรียญ เหรียญเงิน 9 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ รวม 17 เหรียญ