แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๕๓ กิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐๑ คน ครูผู้ฝึกสอน ๒๓ คน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านโนนคร้อ และสพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ห้องประชุมภูมินรินทร์ และภูมิภักดี) ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ๑๑ กิจกรรม

/
2

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การดำเนินงานยกระดับคุณภาพ  การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน และร่วมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการทำผ้าป่าสามัคคี    ศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนสร้างถนนคอนกรีตทางเดินจากอาคารเรียนมายังโรงอาหารสร้างใหม่ ณ โรงอาหารโรงเรียน  บ้านวังตะเฆ่

/
3

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู จัดกิจกรรมคัดกรองความสามารถด้าน           การอ่าน การเขียน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียน      ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
4

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี    เพื่อการศึกษา สมทบทุนเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินไปยังโรงอาหารใหม่ และพัฒนาการศึกษา    ของโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่า คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา    ณ ที่นี้ด้วย และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

/
5

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๕๓ กิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐๑ คน ครูผู้ฝึกสอน ๒๓ คน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านโนนคร้อ และสพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ห้องประชุมภูมินรินทร์ และภูมิภักดี) ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ๑๑ กิจกรรม


          

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การดำเนินงานยกระดับคุณภาพ  การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน และร่วมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการทำผ้าป่าสามัคคี    ศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนสร้างถนนคอนกรีตทางเดินจากอาคารเรียนมายังโรงอาหารสร้างใหม่ ณ โรงอาหารโรงเรียน  บ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู จัดกิจกรรมคัดกรองความสามารถด้าน           การอ่าน การเขียน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียน      ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี    เพื่อการศึกษา สมทบทุนเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินไปยังโรงอาหารใหม่ และพัฒนาการศึกษา    ของโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่า คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา    ณ ที่นี้ด้วย และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน