แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายภูริช  ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ให้แก่ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ มีผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวังกะทะ ร่วมกันทอดถวายในครั้งนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายภูริช  ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ให้แก่ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ มีผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านวังกะทะ ร่วมกันทอดถวายในครั้งนี้