แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือน  ธันวาคม 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือน  ธันวาคม 2565