แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตานาเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว กิจกรรมทัศนศึกษาและการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตานา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตานาเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว กิจกรรมทัศนศึกษาและการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่


          

โรงเรียนบ้านหนองตานา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม


          

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคน