แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

/
2

สอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

สอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
4

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ สพป.ชย. 3

/
5

ขอบคุณคุณณฐภัทร ผ่องแผ้ว ที่ได้มามอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารนักเรียน

/
6

ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70


          

สอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

สอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ สพป.ชย. 3


          

ขอบคุณคุณณฐภัทร ผ่องแผ้ว ที่ได้มามอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารนักเรียน


          

ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566