แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

8-9 ธ.ค. 66 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่70 ระดับเครือข่ายฯ

/
2

21-23 ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่ฯ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

8-9 ธ.ค. 66 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่70 ระดับเครือข่ายฯ


          

21-23 ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่ฯ