แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

/
2

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หารายได้ปรับปรุงอาคารเรียน และสร้างสนามเด็กเล่น โดยในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๓๖๘ บาท

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ


          

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หารายได้ปรับปรุงอาคารเรียน และสร้างสนามเด็กเล่น โดยในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๓๖๘ บาท