แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง

2.มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง

3.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4.การคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

5.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

6.ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมขุดมันสำปะหลังโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง “ปลูกมันสำปะหลัง”สืบสานเกษตรท้องถิ่น

7.โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

8.กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โรงเรียนบ้านห้วยไฮ   ประจำปี ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง

2.มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง

3.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4.การคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

5.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

6.ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมขุดมันสำปะหลังโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง “ปลูกมันสำปะหลัง”สืบสานเกษตรท้องถิ่น

7.โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

8.กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โรงเรียนบ้านห้วยไฮ   ประจำปี ๒๕๖๕