แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

/
2

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารีสามัญ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


          

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารีสามัญ