แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดย นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  พร้อมด้วยคณะครู  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

/
2

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดย นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ณ วัดป่าภูน้ำล้อม  ระหว่างวันที่  8 – 9 ธันวาคม 2565   

/
3

วันพฤหัสบดี  ที่ 29 ธันวาคม  2565  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นำโดย นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2023  เพื่อเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติ  

/
4

วันศุกร์  ที่ 2 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ได้จัดกิจกรรม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดย นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  พร้อมด้วยคณะครู  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดย นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ณ วัดป่าภูน้ำล้อม  ระหว่างวันที่  8 – 9 ธันวาคม 2565   


          

วันพฤหัสบดี  ที่ 29 ธันวาคม  2565  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นำโดย นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2023  เพื่อเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติ  


          

วันศุกร์  ที่ 2 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ได้จัดกิจกรรม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565