แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565

/
2

การจัดกิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565


          

การจัดกิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2565