แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มาตรกรป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูให้ความรู้นักเรียนในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เนื่องในเทศกาลฟุตบอลโลก 2022 ณ ประเทศกาตาร์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มาตรกรป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูให้ความรู้นักเรียนในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เนื่องในเทศกาลฟุตบอลโลก 2022 ณ ประเทศกาตาร์