แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสาตร์ ศึกษาคลิปรายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานพระมหากษัตริย์

๒. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๒๒ รายการ

๓. ดำเนินการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้ยมัธนมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
2

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

/
3

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างโรงอาหาร

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัลเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสาตร์ ศึกษาคลิปรายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานพระมหากษัตริย์

๒. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๒๒ รายการ

๓. ดำเนินการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้ยมัธนมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างโรงอาหาร

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัลเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด