แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแสดงความชื่นชมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย

/
2

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
3

การได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอารเคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตีย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแสดงความชื่นชมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย


          

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


          

การได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอารเคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตีย