แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ดำเนินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ดำเนินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่