แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

/
2

นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนน้ำเทพสถิตวิลล์

/
3

นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565


          

นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนน้ำเทพสถิตวิลล์


          

นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา