แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กระดานข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลมัธยมจังหวัดชัยภูมิ

/
2

กระดานข่าวการแข่งขัขวอลเลย์บอลชายหาด

/
3

กระดานข่าวสร้างรั้วโรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กระดานข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลมัธยมจังหวัดชัยภูมิ


          

กระดานข่าวการแข่งขัขวอลเลย์บอลชายหาด


          

กระดานข่าวสร้างรั้วโรงเรียน