แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านศิลาทองได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้กล่าวอวยพรให้กับนักเรียนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจับฉลากของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กับนักเรียนทุกคน

/
2

โรงเรียนบ้านศิลาทอง นำโดย นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ณ โรงเรียนจัสตุรัสวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนสู่ระดับชาติ จ.ร้อยเอ็ด

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านศิลาทองได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้กล่าวอวยพรให้กับนักเรียนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจับฉลากของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กับนักเรียนทุกคน


          

โรงเรียนบ้านศิลาทอง นำโดย นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ณ โรงเรียนจัสตุรัสวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนสู่ระดับชาติ จ.ร้อยเอ็ด