แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.แจกอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565
2.การประชุมเตรียมความพร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 เครือข่ายโป่งนก สพป.ชย. 3
3.การดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
4.การนิเทศการเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
5.จ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.แจกอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565
2.การประชุมเตรียมความพร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 เครือข่ายโป่งนก สพป.ชย. 3
3.การดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
4.การนิเทศการเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
5.จ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน