แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนซับมงคลวิทยาได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานการจัดบูทนิทรรศการ โรงเรียนซับมงคลวิทยาของเราได้นำห้องเรียนไร้กำแพงสู่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนำเสนอได้รับความชื่นชมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

/
2

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้ให้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอ THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นไทย

/
3

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๑ โรงเรียนซับมงคลวิทยา

/
4

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  

/
5

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

/
6

          โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้รายงานผลการคัดกรองให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ทราบ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนซับมงคลวิทยาได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานการจัดบูทนิทรรศการ โรงเรียนซับมงคลวิทยาของเราได้นำห้องเรียนไร้กำแพงสู่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนำเสนอได้รับความชื่นชมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้ให้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอ THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นไทย


          

 โรงเรียนซับมงคลวิทยา  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๑ โรงเรียนซับมงคลวิทยา


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 


          

          โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้รายงานผลการคัดกรองให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ทราบ