แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านซับหมี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

/
2

1. โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E.

2. กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ณสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม2565

/
3

1. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

2. เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) ครั้งที่ 3 นางสาวกำญจนา ฤาชำ

/
4

1 เปลี่ยนปลั๊กและสวิตซ์ไฟ ภายในโรงอาหารโรงเรียน 

2 เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนบริเวณหน้าโรงเรียน 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565


          

1. โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E.

2. กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ณสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม2565


          

1. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

2. เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) ครั้งที่ 3 นางสาวกำญจนา ฤาชำ


          

1 เปลี่ยนปลั๊กและสวิตซ์ไฟ ภายในโรงอาหารโรงเรียน 

2 เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนบริเวณหน้าโรงเรียน