แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565