แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านดงลาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านดงลาน เครือข่ายวะตะแบก

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านดงลาน เครือข่ายวะตะแบก