แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนธันวาคม_ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

/
2

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนธันวาคม_ฝ่ายวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนธันวาคม_ฝ่ายงานบริหารทั่วไป


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-ประจำเดือนธันวาคม_ฝ่ายวิชาการ