แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ร่วมจัดบูทนิทรรศการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

/
2

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

/
3

ขับเคลื่อนโครงการสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทย

/
4

ขอขอบคุณ มอบแม่วัวให้กับโครงการโรงเรียนวัว

/
5

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ร่วมจัดบูทนิทรรศการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


          

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม


          

ขับเคลื่อนโครงการสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทย


          

ขอขอบคุณ มอบแม่วัวให้กับโครงการโรงเรียนวัว


          

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565