แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

12งานบริหารทั่วไป

/
2

งานบริหารงานบุคคล

/
3

12งานบริหารงบประมาณ

/
4

12งานวิชาการ

/
5

12งานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

12งานบริหารทั่วไป


          

งานบริหารงานบุคคล


          

12งานบริหารงบประมาณ


          

12งานวิชาการ


          

12งานนโยบาย