แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์ และคณะครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอเนินสง่า

/
2

1. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565  ครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ครู ข.  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2. วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา

และครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึก

ษา ประจำปี 2566 เนื่องในวันครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม

และเข้ารางวัล ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

/
3

1. วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2565 

นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้วัดและประเมินผลการความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2565 

3. วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ประจำปี

การศึกษา 2565 โดยดำเนินกิจกรรมการแสดงบนเวที 

การตอบคำถาม มอบเกียรติบัตรกิจกรรมทางวิชาการและ

จับสลากของขวัญปีใหม่ในเทศกาลวันสำคัญของ

ต่างประเทศแบบบูรณาการ

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์ และคณะครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอเนินสง่า


          

1. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565  ครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ครู ข.  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2. วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา

และครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึก

ษา ประจำปี 2566 เนื่องในวันครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม

และเข้ารางวัล ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


          

1. วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2565 

นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้วัดและประเมินผลการความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2565 

3. วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ประจำปี

การศึกษา 2565 โดยดำเนินกิจกรรมการแสดงบนเวที 

การตอบคำถาม มอบเกียรติบัตรกิจกรรมทางวิชาการและ

จับสลากของขวัญปีใหม่ในเทศกาลวันสำคัญของ

ต่างประเทศแบบบูรณาการ