แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม

กรรมการตรวจสอบติดตาม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เขตอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมประเมินสถานประกอบการน้ำดื่มสามัคคี

/
2

นางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงพิธีเปิดกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาปี 2565 และ เป็นคณะกรรมการในกลุ่มกิจกรรมภาษาไทยนักเรียนเรียนรวมและคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนืปี 2565 ณ สพป.ชย.3

นิเทศนักศึกษาฝึกประวบการณ์ สังเกตการสอน ม.การกีฬา วิทยาเขตชัยภูมิ

/
3

ระดมทุนผ้าป่าสามัคคี

/
4

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณสพป.ชย.3 จำนวน 34 กิจกรรม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม

กรรมการตรวจสอบติดตาม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เขตอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมประเมินสถานประกอบการน้ำดื่มสามัคคี


          

นางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงพิธีเปิดกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาปี 2565 และ เป็นคณะกรรมการในกลุ่มกิจกรรมภาษาไทยนักเรียนเรียนรวมและคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนืปี 2565 ณ สพป.ชย.3

นิเทศนักศึกษาฝึกประวบการณ์ สังเกตการสอน ม.การกีฬา วิทยาเขตชัยภูมิ


          

ระดมทุนผ้าป่าสามัคคี


          

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณสพป.ชย.3 จำนวน 34 กิจกรรม